Bereikbaar op iedere plek in de wereld!

Door het register van aandeelhouders online bij te houden, is het op verschillende plaatsen overal ter wereld gelijktijdig real time in te zien, zonder het rondsturen van kopieën.