Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY EN COOKIEVERKLARING STOCK-DOCK

 

HOOFDSTUK I. ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Bij gebruik van Stock-Dock.nl gelden de volgende algemene voorwaarden:

 

Artikel 1.

Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende Voorwaarden:

de per Actie eventueel geldende aanvullende voorwaarden die alsdan bij/ rondom de
betreffende Actie zullen worden gepubliceerd/kenbaar gemaakt;

Actie: elke door Stock-Dock te organiseren campagne, promotie, prijsvraag en andersoortige actie;

Actievoorwaarden:

de algemene voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden tezamen;

AVG:   Algemene Verordening Gegevensbescherming

C.B.S.:

Centraal Bureau voor de Statistiek te Den Haag;

Debiteur:

een andere (rechts)persoon dan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap op wiens
naam op verzoek van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap een van Stock-Dock
uitgaande factuur wordt gezet;

Documenten:

de bijlagen bij een e-mail die de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap vanaf het
E-mailadres aan Stock-Dock zendt dan wel de bijlagen bij een e-mail die een notaris aan
Stock-Dock zendt;

E-mailadres:

het e-mailadres dat de Gebruiker bij zijn registratie op de Website invult in het veld
“e-mailadres gebruiker” en zoals dat e-mailadres daarna eventueel van tijd tot tijd door de
Gebruiker respectievelijk de Vennootschap wordt gewijzigd;

Gebruiker:

degene die (i) zich via de Website heeft aangemeld; en (ii) een login-naam en wachtwoord
heeft toegewezen gekregen, teneinde één of meerdere Registers op de Website te kunnen
laten aanmaken en inzien en dat/die Register(s) of één of meer uittreksels daarvan te kunnen
uitprinten;

Gebruiksrecht:

het recht als bedoeld in artikel 4 lid 1 van deze algemene voorwaarden;

Mutatie:

elke eerste inschrijving van de gegevens van de Vennootschap, elke eerste inschrijving van de
gegevens van het kapitaal van de Vennootschap, elke wijziging in de gegevens van de
Vennootschap, elke wijziging in de gegevens van het kapitaal van de Vennootschap, elke
inschrijving van een nieuwe aandeelhouder, pandhouder, vruchtgebruiker, certificaathouder,
beslaglegger, bestuursopdrachtnemer, elke wijziging in de naam van een aandeelhouder,
pandhouder, vruchtgebruiker, certificaathouder, beslaglegger, bestuursopdrachtnemer, elke
wijziging in het adres van een aandeelhouder, pandhouder, vruchtgebruiker,
certificaathouder, beslaglegger, bestuursopdrachtnemer, elke wijziging in het door een
aandeelhouder gehouden aantal aandelen, elke wijziging in de soort van de door een
aandeelhouder gehouden aandelen, elke wijziging in het op een aandeel gestorte bedrag,
elke wijziging in het door een certificaathouder gehouden aantal certificaten, elke wijziging in
de soort van de door een certificaathouder gehouden certificaten, elke wijziging in het aantal
aandelen casu quo certificaten waarop een pandhouder een pandrecht heeft, elke wijziging
in het aantal aandelen casu quo certificaten waarop een vruchtgebruiker een vruchtgebruik
heeft, elke aantekening bij de aandelen van een aandeelhouder omtrent een op één of meer
van die aandelen gevestigd pandrecht of vruchtgebruik of op één of meer van die aandelen
gelegd beslag of omtrent een met betrekking tot één of meer van die aandelen geldende
bestuursregeling, elke aantekening bij de certificaten van een certificaathouder omtrent een
op één of meer van die certificaten gevestigd pandrecht of vruchtgebruik of op één of meer
van die certificaten gelegd beslag of omtrent een met betrekking tot één of meer van die
certificaten geldende bestuursregeling, elke aantekening bij de aandelen van een
aandeelhouder omtrent het tenietgaan van een op één of meer van die aandelen gevestigd
pandrecht of vruchtgebruik of omtrent de doorhaling van een op één of meer van die
aandelen gelegd beslag, elke andere aantekening bij één of meer van de door een
aandeelhouder gehouden aandelen, elke aantekening bij de certificaten van een
certificaathouder omtrent het tenietgaan van een op één of meer van die certificaten
gevestigd pandrecht of vruchtgebruik of omtrent de doorhaling van een op één of meer van
die certificaten gelegd beslag, elke andere aantekening bij één of meer van de door een
certificaathouder gehouden certificaten, alsmede alle andere niet met name genoemde
wijzigingen die tot een wijziging van de gegevens in het Register leiden;

Niet Uitvoerbare Mutatie:

het voorbereiden van een Mutatie, waarvan bij de poging om de Mutatie uit te voeren blijkt,
dat de betreffende Mutatie om welke reden dan ook niet kan worden uitgevoerd, tenzij de |
reden kan worden toegerekend aan Stock-Dock;

Mutatiebedrag:

het bedrag dat de Vennootschap per Mutatie aan Stock-Dock verschuldigd is, indien en voor
zover het aantal door de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aangevraagde Mutaties
in een kalenderjaar het aantal gratis Mutaties in het betreffende Pakket overschrijdt;

Overmacht:

iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Stock-Dock of de Gebruiker
respectievelijk de Vennootschap niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan
de schuld van Stock-Dock of de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap, noch krachtens
de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Stock-
Dock of de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap komt, alsmede in ieder geval de
omstandigheid dat internet niet toegankelijk is, de Website overbelast is, de dataopslag
en/of de Website wordt/worden gehackt en/of ontoegankelijk wordt/worden gemaakt;

Pakket:

elk abonnement zoals dat van tijd tot tijd door Stock-Dock op de Website aan de markt wordt
aangeboden;

Professionele Beroepsbeoefenaar:

iedere notaris, kandidaat-notaris, notarieel medewerker, belastingadviseur, advocaat,
accountant en assistent-accountant die (i) zich via de Website heeft aangemeld, (ii) een login-
naam en wachtwoord heeft toegewezen gekregen en (iii) voor zijn cliënten één of meer BV /
NV accounts aanmaakt en de betreffende cliënt uitnodigt om de betreffende BV / NV
account(s) te activeren alsmede iedere andere persoon die (i) zich via de Website heeft
aangemeld, (ii) een login-naam en wachtwoord heeft toegewezen gekregen en (iii) voor zijn
cliënten één of meer BV / NV accounts aanmaakt en de betreffende cliënt(en) uitnodigt om
de betreffende BV / NV account(s) te activeren;

Register:

het digitale register van aandeelhouders;

Schriftelijk:

bij brief, fax of e mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel
wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit
van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

Speciale Verrichting:

ieder gedeelte van twaalf (12) minuten van een telefoongesprek, waarin Stock-Dock aan de
Gebruiker respectievelijk de Vennootschap uitleg geeft omtrent het aanbrengen van
Mutaties en het plegen van Verrichtingen;

Stock-Dock:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stock-Dock B.V., gevestigd te
Rotterdam, dan wel haar rechtsopvolger;

Vennootschap:

de vennootschap, waarvoor het Register wordt bijgehouden;

Verrichting:

het uploaden van een Document, het koppelen van een Document aan een in het Register
opgenomen (rechts)handeling, het per post retourneren van originele Documenten, alsmede
het door Stock-Dock verstrekken aan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap dan wel
aan een door de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aangewezen derde dan wel aan
een notaris van een PDF-uittreksel uit het Register dan wel een PDF-exemplaar van het
gehele Register, alsmede elke handeling, niet zijnde een Mutatie, op instructie van de
Gebruiker respectievelijk de Vennootschap te verrichten door Stock-Dock;

Verrichtingbedrag:

het bedrag dat de Vennootschap per Verrichting en per Speciale Verrichting aan Stock-Dock
verschuldigd is, indien en voor zover het aantal door de Gebruiker respectievelijk de
Vennootschap aangevraagde Verrichtingen en/of het aantal Speciale Verrichtingen in een
kalenderjaar het aantal gratis Verrichtingen en Speciale Verrichtingen in het betreffende
Pakket overschrijdt;

Wbp:  Wet bescherming persoonsgegevens;

Website:

www.stock-dock.nl of enige andere door Stock-Dock gebruikte URL.

Artikel 2.

Login, overeenkomst.

 1. Toegang tot de Website wordt verleend op basis van een login-naam (die moet bestaan uit het e-mailadres van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar) en een wachtwoord. De Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar is zelf verantwoordelijk voor het beschermen van login-naam en wachtwoord en voor zijn beslissing deze met anderen te delen. De Vennootschap is aansprakelijk voor de jaarlijkse kosten, die de Vennootschap aan Stock-Dock verschuldigd is met ingang van de datum waarop de hierna in lid 3 bedoelde overeenkomst tussen Stock-Dock en de Vennootschap tot stand is gekomen.
 2. De Gebruiker respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar verkrijgt toegang tot de Website nadat hij zich heeft aangemeld en de aanmeldingsprocedure heeft doorlopen.
 3. De overeenkomst tussen Stock-Dock en de Vennootschap, en daarmee tevens het Gebruiksrecht, komen tot stand door het aanmaken van een BV / NV account op de Website respectievelijk door het activeren van een BV / NV account, die is aangemaakt door een Professionele Beroepsbeoefenaar. Doordat de Gebruiker de Vennootschap registreert op de Website, aanvaardt de Gebruiker deze algemene voorwaarden voor zich en mede namens de Vennootschap en verleent de Vennootschap namens zich zelf dan wel namens de Debiteur aan Stock-Dock machtiging tot automatische incasso als bedoeld in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

De overeenkomst tussen Stock-Dock en de Professionele Beroepsbeoefenaar komt tot stand doordat de Professionele Beroepsbeoefenaar een BV / NV account aanmaakt en zijn cliënt uitnodigt deze BV / NV account te activeren.

 1. De Gebruiker staat er jegens Stock-Dock voor in dat de Gebruiker elke Vennootschap, die is gekoppeld aan de account van de Gebruiker, mag verbinden.
 2. Stock-Dock is niet aansprakelijk voor schade die de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap mocht lijden, indien de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap verzuimt het E-mailadres te wijzigen in een ander e-mailadres.
 3. Stock-Dock is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een BV / NV account te weigeren, onder andere door de een BV / NV account uit haar database te verwijderen. Als daar sprake van is, en er data in de digitale kluis verbonden aan deze BV/NV-account zijn opgeslagen, is Stock-Dock gehouden reeds ingevoerde data over te dragen op dezelfde wijze als is opgenomen in artikel 22 lid 1.

Artikel 3.

Aanmaken Register.

 1. Stock-Dock is pas verplicht een door de Gebruiker voor een Vennootschap gevraagd Register aan te maken, nadat (i) Stock-Dock vanaf het E-mailadres een scan van het aandeelhoudersregister van de Vennootschap dan wel, indien de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap niet over een fysiek register van aandeelhouders beschikt, scans van de relevante documentatie, zoals akte van oprichting en akten van overdracht en uitgifte van aandelen, op basis waarvan Stock-Dock het betreffende Register kan aanmaken, heeft ontvangen, (ii) het door de Vennootschap voor het betreffende Register verschuldigde bedrag op de bankrekening van Stock-Dock is bijgeschreven en (iii) dat bedrag niet door de bank wordt gestorneerd.
 2. Indien Stock-Dock op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verplicht is een door de Gebruiker namens de Vennootschap gevraagd Register aan te maken, zal Stock-Dock zich inspannen ervoor te zorgen dat het betreffende Register zal zijn aangemaakt binnen vier (4) weken na het ontstaan van de verplichting van Stock-Dock om het betreffende Register aan te maken.
 3. Stock-Dock verricht de Mutaties die ten tijde van het aanmaken van het Register worden aangebracht, gratis, indien het aantal van die Mutaties niet uitgaat boven het aantal gratis Mutaties waarop de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap conform het door de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap gekozen Pakket bij het aanmaken van het Register recht heeft.

Indien en voor zover het aantal van die Mutaties uitgaat boven het aantal gratis Mutaties waarop de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap conform het door de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap gekozen Pakket bij het aanmaken van het Register recht heeft, zal het aantal van de Mutaties dat uitgaat boven het aantal gratis Mutaties bij de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap in rekening worden gebracht.

Indien de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap de in lid 1 onder (i) van dit artikel bedoelde scans niet binnen één jaar, nadat de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap een account heeft aangemaakt, aan Stock-Dock toezendt, zal Stock-Dock de Mutaties die ten tijde van het aanmaken van het Register worden aangebracht, uitsluitend gratis verrichten indien het aantal van die Mutaties niet uitgaat boven het aantal gratis Mutaties waarop de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap conform het door de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap gekozen Pakket per jaar recht heeft. Indien en voor zover het aantal van die Mutaties uitgaat boven het aantal gratis Mutaties waarop de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap conform het door de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap gekozen Pakket per jaar recht heeft, zal het aantal van de Mutaties dat uitgaat boven het aantal gratis Mutaties bij de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap in rekening worden gebracht.

 1. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde scan van het aandeelhoudersregister van de Vennootschap onvolledig is of de gegevens daarin zodanig onvolledig en/of onjuist zijn, dat het daardoor niet mogelijk is het Register aan te maken zal Stock-Dock niet gehouden zijn het Register aan te maken en zal Stock-Dock, dit ter keuze van Stock-Dock, de scan van het aandeelhoudersregister van de Vennootschap terugzenden aan de Gebruiker of de Gebruiker vragen om aanvulling en/of herstel van de gegevens.
 2. Nadat Stock-Dock het Register heeft aangemaakt vernietigt Stock-Dock de in lid 1 van dit artikel bedoelde scan van het aandeelhoudersregister van de Vennootschap alsmede de daarbij behorende Documenten, tenzij de betreffende Documenten originele Documenten zijn, in welk geval Stock-Dock die originele Documenten per post retourneert aan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap, onverminderd het hierna in lid 6 van dit artikel bepaalde.
 3. De Gebruiker respectievelijk de Vennootschap zal zich ervoor inspannen dat uitsluitend kopieën van Documenten en geen originele Documenten aan Stock-Dock worden gezonden.

Artikel 4.

Gebruiksrecht.

 1. Het Gebruiksrecht omvat de navolgende handelingen, die uitsluitend mogen worden verricht binnen de beperkingen van deze algemene voorwaarden:

–        het inzien van aangemaakte Registers;

–        het uitprinten van (uittreksels uit) aangemaakte Registers;

–        het uploaden van Documenten;

–        indien het Pakket dat toelaat, het zelf muteren van de gegevens van het Register en het koppelen van Documenten;

–        het definitief maken van door Stock-Dock in het Register aangebrachte Mutaties;

–        het aan derden toekennen van het recht om een of meer van de in dit lid 1 genoemde handelingen te verrichten.

 1. Stock-Dock zal de data die worden geüpload of worden ingevoerd, opslaan op een eigen server of op een server van een dataopslagbedrijf. Stock-Dock zal bij haar selectie van de wijze van dataopslag en de partijen die zij daarvoor inschakelt, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Stock-Dock zal de data beschermen met een inlognaam en een wachtwoord en/ of een verificatie via email/sms of op andere wijze.
 2. De Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar is gehouden de Website prudent te gebruiken en dient te zorgen voor een goede beveiliging, waaronder het hebben van goede firewalls en virusscanners, van de omgeving van waaruit de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar de Website benadert.
 3. Indien de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aan derden het recht toekent om een of meer van de in lid 1 van dit artikel genoemde handelingen te verrichten blijft de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap jegens Stock-Dock volledig verantwoordelijk voor een eventueel onjuiste uitoefening van het Gebruiksrecht door de betreffende derden.
 4. Het recht van de Professionele Beroepsbeoefenaar, dat tot stand komt als omschreven in artikel 2 lid 3 omvat de navolgende handelingen, die uitsluitend mogen worden verricht binnen de beperkingen van deze algemene voorwaarden:

–        het inzien van aangemaakte Registers;

–        het uitprinten van (uittreksels uit) aangemaakte Registers;

–        het uploaden van Documenten;

–        het zelf muteren van de gegevens van het Register en het koppelen van Documenten;

–        het aan derden toekennen van het recht om een of meer van de in dit lid 1 genoemde handelingen te verrichten.

 1. Indien de Professionele Beroepsbeoefenaar aan derden het recht toekent om een of meer van de in lid 1 van dit artikel genoemde handelingen te verrichten blijft de Professionele Beroepsbeoefenaar jegens Stock-Dock volledig verantwoordelijk voor een eventueel onjuiste uitoefening van het Gebruiksrecht door de betreffende derden.

Artikel 5.

Aanbrengen van Mutaties en definitief maken van Mutaties.

 1. Het aanbrengen van Mutaties zal uitsluitend geschieden door Stock-Dock uitsluitend op initiatief van de Gebruiker en/of de Vennootschap, tenzij de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap heeft gekozen voor een Pakket met de mogelijkheid zelf Mutaties aan te brengen.
 2. De Gebruiker respectievelijk de Vennootschap neemt het initiatief tot het aanbrengen van één of meer Mutaties doordat de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap vanaf het E-mailadres een e-mail verzendt naar Stock-Dock, in welke e-mail of in een bijlage bij die e-mail i) de gegevens omtrent de aan te brengen Mutaties in het betreffende Register zijn opgenomen en ii) het handelsregisternummer van de Vennootschap wordt vermeld. De betreffende e-mail kan ook worden aangemaakt door op de Website op de knop “Mutatie Aanbrengen” te klikken. Stock-Dock behandelt uitsluitend instructies die zijn gesteld in de Nederlandse of de Engelse taal. Een en ander onverminderd het bepaalde in de derde volzin van lid 5 van dit artikel.
 3. Stock-Dock zal zich ervoor inspannen dat Stock-Dock binnen enige dagen na ontvangst van een instructie als bedoeld in lid 2 van dit artikel aan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap de ontvangst daarvan bevestigt. Stock-Dock zal deze ontvangstbevestiging zenden aan het E-mailadres.
 4. Stock-Dock zal zich ervoor inspannen dat Stock-Dock binnen vier (4) weken na ontvangst van een instructie als bedoeld in lid 2 van dit artikel de gevraagde Mutaties in het betreffende Register heeft aangebracht, tenzij het een Niet Uitvoerbare Mutatie betreft, in dat geval geldt er geen inspanningsverplichting voor Stock-Dock. Nadat Stock-Dock de gevraagde Mutaties in het betreffende Register heeft aangebracht, zal Stock-Dock de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap berichten dat de Mutaties in het betreffende Register zijn aangebracht. Stock-Dock zal dit bericht zenden aan het E-mailadres.
 5. Indien Stock-Dock een e-mail ontvangt die afkomstig is van een ander e-mailadres dan het E-mailadres wordt die e-mail geacht niet door Stock-Dock te zijn ontvangen en zal Stock-Dock die e-mail niet in behandeling nemen. Stock-Dock is niet gehouden de Gebruiker daaromtrent te berichten.

In afwijking van het hiervoor in dit punt bepaalde zal, indien Stock-Dock een verzoek tot het aanbrengen van Mutaties ontvangt van een notariskantoor, dit verzoek geacht worden afkomstig te zijn van de Vennootschap met betrekking tot welke het betreffende notariskantoor het verzoek heeft gedaan.

Stock-Dock is niet gehouden na te gaan of het betreffende notariskantoor in de verhouding met de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap het verzoek bevoegdelijk heeft gedaan.

 1. Nadat Stock-Dock een of meer Mutaties heeft aangebracht zal Stock-Dock de Vennootschap daarvan in kennis stellen.

De Vennootschap kan dan vervolgens de aangebrachte Mutaties definitief maken door te klikken op de knop Definitief Maken.

Door te klikken op de knop Definitief Maken worden alle Mutaties, ook de in het verleden aangebrachte Mutaties die nog niet eerder definitief zijn gemaakt, definitief gemaakt.

Artikel 6.

Niet Uitvoerbare Mutaties.

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt een Niet Uitvoerbare Mutatie geacht een Mutatie te zijn en telt zij mee voor het bepaalde in artikel 13.

Artikel 7.

Uploaden en/of koppelen van Documenten.

 1. Het uploaden van Documenten kan geschieden zowel door de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap, respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar als door Stock-Dock, dit laatste uitsluitend op verzoek van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap.
 2. Indien Stock-Dock van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap een instructie als bedoeld in lid 2 of lid 5 van artikel 5 ontvangt en er gelijktijdig met die instructie Documenten worden aangeboden, wordt de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap geacht daarmee tevens een verzoek te hebben gedaan aan Stock-Dock om die Documenten te uploaden en te koppelen aan de betreffende Mutaties.
 3. Het koppelen van Documenten aan Mutaties kan uitsluitend geschieden door de Professionele Beroepsbeoefenaar en/of Stock-Dock en deze laatste uitsluitend op verzoek van de Gebruiker tenzij de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap heeft gekozen voor een Pakket met de mogelijkheid zelf Mutaties aan te brengen. Stock-Dock zal de te koppelen Documenten op de, naar de mening van Stock-Dock, benodigde plaatsen in het Register koppelen.
 4. Nadat Stock-Dock de betreffende Documenten heeft geüpload en gekoppeld vernietigt Stock-Dock de betreffende Documenten, tenzij de betreffende Documenten originele Documenten zijn, in welk geval Stock-Dock die originele Documenten per post retourneert aan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap.
 5. Indien één of meer Documenten, dit ter uitsluitende beoordeling van Stock-Dock, om welke reden dan ook schadelijk zouden kunnen zijn voor of schade zouden kunnen toebrengen aan de Website, heeft Stock-Dock het recht het verzoek om de betreffende Documenten te uploaden te weigeren, zonder een uitleg daaromtrent aan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap verschuldigd te zijn.
 6. Indien de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap één of meer Documenten, heeft geüpload, die om welke reden dan ook hetzij direct hetzij later schade toebrengen aan de Website, is de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aansprakelijk jegens Stock-Dock voor die schade.
 7. Indien een ander dan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap één of meer Documenten heeft geüpload, dan wel indien Stock-Dock op verzoek van een ander dan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap één of meer Documenten heeft geüpload, die om welke reden dan ook hetzij (in)direct hetzij later schade toebrengen aan de Website, is Stock-Dock jegens de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap niet aansprakelijk voor de schade die de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap daardoor eventueel mocht lijden.

Artikel 8.

Verrichtingen.

 1. Het plegen van Verrichtingen door Stock-Dock zal uitsluitend geschieden op initiatief van de Gebruiker en/of de Vennootschap.
 2. De Gebruiker respectievelijk de Vennootschap neemt het initiatief tot het door Stock-Dock laten plegen van één of meer Verrichtingen doordat de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap vanaf het E-mailadres een e-mail verzendt naar Stock-Dock, in welke e-mail of in een bijlage bij die e-mail i) de gegevens omtrent de te plegen Verrichtingen zijn opgenomen en ii) het handelsregisternummer van de Vennootschap wordt vermeld. De betreffende e-mail kan worden aangemaakt door op de Website op de knop “Mutaties Aanbrengen” te klikken. Stock-Dock behandelt uitsluitend instructies die zijn gesteld in de Nederlandse of de Engelse taal. Een en ander onverminderd het bepaalde in de derde volzin van lid 5 van dit artikel.
 3. Stock-Dock zal zich ervoor inspannen dat Stock-Dock binnen enige dagen na ontvangst van een instructie als bedoeld in lid 2 van dit artikel aan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap de ontvangst daarvan bevestigt. Stock-Dock zal deze ontvangstbevestiging zenden aan het E-mailadres.
 4. Stock-Dock zal zich ervoor inspannen dat Stock-Dock binnen vier (4) weken na ontvangst van een instructie als bedoeld in lid 2 van dit artikel de gevraagde Verrichtingen heeft uitgevoerd, tenzij het in artikel 7 lid 5 bepaalde van toepassing is; in dat geval geldt er geen inspanningsverplichting voor Stock-Dock. Nadat Stock-Dock de gevraagde Verrichtingen heeft uitgevoerd, zal Stock-Dock de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap berichten dat de Verrichtingen zijn uitgevoerd. Stock-Dock zal dit bericht zenden aan het E-mailadres.
 5. Indien Stock-Dock een e-mail ontvangt die afkomstig is van een ander e-mailadres dan het E-mailadres wordt die e-mail geacht niet door Stock-Dock te zijn ontvangen en zal Stock-Dock die e-mail niet in behandeling nemen. Stock-Dock is niet gehouden de Gebruiker daaromtrent te berichten.

In afwijking van het hiervoor in dit punt bepaalde zal, indien Stock-Dock een verzoek tot het uitvoeren van Verrichtingen ontvangt van een notariskantoor, dit verzoek geacht worden afkomstig te zijn van de Vennootschap met betrekking tot welke het betreffende notariskantoor het verzoek heeft gedaan.

Stock-Dock is niet gehouden na te gaan of het betreffende notariskantoor in de verhouding met de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap het verzoek bevoegdelijk heeft gedaan.

 1. Nadat Stock-Dock een of meer Verrichtingen heeft uitgevoerd zal Stock-Dock de Vennootschap daarvan in kennis stellen.

Artikel 9.

Pakketten.

Op de Website staat steeds vermeld welke Pakketten Stock-Dock aan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aanbiedt.

Artikel 10.

Met spoed aanbrengen van Mutaties en/of met spoed plegen van Verrichtingen.

 1. Indien de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap wenst dat een Mutatie onmiddellijk wordt aangebracht en/of een Verrichting onmiddellijk wordt gepleegd dient de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap ten minste 48 uur van te voren aan Stock-Dock door middel van het zenden van een e-mail vanaf het E-mailadres aan te geven dat de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap dat wenst.

In de betreffende e-mail dient de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aan te geven op welke datum en met ingang van welk tijdstip en tot welk uiterste tijdstip, Stock-Dock beschikbaar dient te zijn voor het onmiddellijk aanbrengen van Mutaties en/of het onmiddellijk plegen van Verrichtingen, indien en zodra de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aan Stock-Dock op de wijze als omschreven in de artikelen 5 en 8 verzoekt de betreffende Mutaties aan te brengen en/of de betreffende Verrichtingen te plegen.

Uitsluitend indien Stock-Dock door middel van een e-mail gericht aan het E-mailadres bevestigt dat Stock-Dock de hiervoor bedoelde e-mail van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap heeft ontvangen, zal Stock-Dock gehouden zijn om op de door de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap gewenste datum beschikbaar te zijn vanaf het door de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap gewenste tijdstip tot het door de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap gewenste uiterste tijdstip.

In de e-mail, waarbij Stock-Dock de ontvangst van de e-mail van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap bevestigt vermeldt Stock-Dock een telefoonnummer dat de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap dient te bellen onmiddellijk na het verzenden door de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aan Stock-Dock van de e-mail waarin de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aan Stock-Dock verzoekt de betreffende Mutaties aan te brengen en/of de betreffende Verrichtingen te plegen.

Indien de telefoon niet wordt opgenomen dient de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap nog ten minste twee maal opnieuw het betreffende telefoonnummer te bellen. Indien de telefoon dan nog steeds niet wordt opgenomen zal Stock-Dock jegens de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap in gebreke zijn, tenzij ofwel Stock-Dock korte tijd later door middel van een e-mail aan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap bevestigt de e-mail van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap te hebben ontvangen ofwel later blijkt dat het feit dat de telefoon niet werd opgenomen het gevolg was van een oorzaak die niet aan Stock-Dock is toe te rekenen.

 1. Naast de bedragen die de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aan Stock-Dock verschuldigd is wegens het aanbrengen van de betreffende Mutaties en/of het plegen van de betreffende Verrichtingen is de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aan Stock-Dock verschuldigd 1) een spoedbereidstellingsvergoeding en 2) een vergoeding per uur over de periode vanaf het in lid 1 van dit artikel bedoelde tijdstip met ingang waarvan Stock-Dock beschikbaar diende te zijn tot ofwel i) het in lid 1 van dit artikel bedoelde uiterste tijdstip ofwel ii) het tijdstip waarop Stock-Dock de betreffende Mutaties heeft aangebracht en/of de betreffende Verrichtingen heeft gepleegd.

Bij de berekening van hetgeen de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap op grond van het in de vorige volzin bepaalde aan Stock-Dock verschuldigd is wordt een gedeelte van een uur voor een vol uur gerekend.

Op de Website staat steeds vermeld wat het bedrag van de spoedbereidstellingsvergoeding is en welk uurtarief Stock-Dock hanteert.

Artikel 11.

Leegmaken Register.

Indien de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap heeft gekozen voor een Pakket zonder de mogelijkheid zelf Mutaties aan te brengen en de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap zelf het Register leegmaakt, zal de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap Stock-Dock moeten verzoeken het Register opnieuw aan te maken. Stock-Dock gaat niet uit eigener beweging daartoe over. Indien dat tot gevolg heeft dat Mutaties moeten worden aangebracht en/of Verrichtingen moeten worden gepleegd die buiten het Pakket van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap vallen, worden de kosten daarvan bij de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap in rekening gebracht.

Artikel 12.

Mails van Stock-Dock aan het E-mailadres.

Mails van Stock-Dock aan het E-mailadres worden geacht te zijn gericht aan het bestuur van de Vennootschap.

Artikel 13.

Kosten, facturering en betaling.

 1. De prijs voor het aanhouden van een Register en het aanbrengen van Mutaties en het uitvoeren van Verrichtingen en Speciale Verrichtingen is per Pakket verschillend. Op de Website staat steeds vermeld welke prijs in het betreffende jaar voor welk Pakket verschuldigd is.

Het bedrag per Pakket alsmede het Mutatiebedrag en het Verrichtingbedrag zal telkens jaarlijks zodanig wijzigen als overeenkomt met de wijziging gedurende bedoelde periode van het door het C.B.S. te publiceren consumentenprijsindexcijfer voor werknemersgezinnen, op basis tweeduizend zes is honderd (2006=100), met dien verstande dat het bedrag per Pakket alsmede het Mutatiebedrag en het Verrichtingbedrag niet naar beneden zal worden aangepast.

De wijziging zal worden berekend door het bedrag per Pakket dan wel het Mutatiebedrag dan wel het Verrichtingbedrag, zoals dat telkens bij het begin van elk jaar groot is, te vermenigvuldigen met een breuk, waarvan de teller wordt gevormd door het bedoelde consumentenprijsindexcijfer dat werd gepubliceerd voor de maand waarin bedoelde periode van één jaar eindigt of – bij het ontbreken van die publicatie – voor de laatst voorafgaande maand ten aanzien waarvan de publicatie wel is geschied en de noemer door het bedoelde consumentenprijsindexcijfer dat werd gepubliceerd voor de bij de aanvang van bedoelde jaarlijkse periode lopende maand.

Mocht het C.B.S. inmiddels zijn overgegaan tot publicatie van consumentenprijsindexcijfers voor werknemersgezinnen op meer recente tijdbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking worden genomen, zo nodig na koppeling aan de cijfers van voorafgaande reeksen. De wijze van koppeling zal geschieden in overleg met het C.B.S.

 1. Zo spoedig mogelijk nadat de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aan Stock-Dock heeft verzocht een nieuw Register aan te maken, zal Stock-Dock aan de Vennootschap dan wel de Debiteur de factuur voor het betreffende Pakket toezenden. Stock-Dock zendt deze factuur aan het E-mailadres. Het bedrag van de factuur zal gelijk zijn aan de som van (i) het abonnementsbedrag zoals dat voor het lopende kalenderjaar voor het betreffende Pakket geldt en (ii) de over dit bedrag verschuldigde omzetbelasting.

Het saldo van de factuur zal Stock-Dock incasseren met gebruikmaking van de door de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap gegeven machtiging tot automatische incasso. De machtiging luidt als volgt:

Door op de onderstaande knop te drukken, geeft u toestemming aan Stock-Dock B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de abonnementsgelden en de bedragen voor extra mutaties van uw rekening af te schrijven. U geeft hiermee tevens toestemming aan uw bank om doorlopend bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stock-Dock B.V.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam incassant: Stock-Dock B.V.,Cronjéweg 15, 6861 CD Oosterbeek.

 1. In het tweede jaar en in de daarop volgende kalenderjaren van de overeenkomst tussen de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap en Stock-Dock zal Stock-Dock steeds in de eerste helft van de maand januari van het betreffende kalenderjaar aan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap dan wel de Debiteur een factuur zenden voor het door de Vennootschap voor het betreffende kalenderjaar verschuldigde abonnementsbedrag, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Stock-Dock zendt deze facturen aan het E-mailadres.

De saldi van de betreffende facturen zal Stock-Dock steeds incasseren met gebruikmaking van de machtiging tot automatische incasso.

 1. Indien een verzoek van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap tot het aanbrengen van Mutaties of het uitvoeren van Verrichtingen of Speciale Verrichtingen ertoe leidt dat het aantal Mutaties respectievelijk Verrichtingen respectievelijk Speciale Verrichtingen in het kalenderjaar, waarin Stock-Dock dit verzoek ontvangt, het aantal Mutaties respectievelijk het aantal Verrichtingen respectievelijk het aantal Speciale Verrichtingen dat in het Pakket van de Gebruiker is begrepen, overschrijdt, zal Stock-Dock, nadat Stock-Dock de Mutaties heeft aangebracht respectievelijk de Verrichtingen respectievelijk de Speciale Verrichtingen heeft uitgevoerd, aan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap dan wel de Debiteur een factuur zenden. Stock-Dock zendt deze factuur aan het E-mailadres. Het bedrag van de factuur zal gelijk zijn aan de som van i) het bedrag dat wordt gevonden door het aantal aangebrachte Mutaties dat het aantal gratis Mutaties dat in het Pakket van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap is begrepen overschrijdt, te vermenigvuldigen met het in dat kalenderjaar geldende Mutatiebedrag en ii) het bedrag dat wordt gevonden door het aantal uitgevoerde Verrichtingen en het aantal Speciale Verrichtingen dat het aantal gratis Verrichtingen en het aantal Speciale Verrichtingen dat in het Pakket van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap is begrepen overschrijdt, te vermenigvuldigen met het in dat kalenderjaar geldende Verrichtingbedrag, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Het saldo van de factuur zal Stock-Dock incasseren met gebruikmaking van de door de Vennootschap gegeven machtiging tot automatische incasso.

 1. Steeds indien Stock-Dock, nadat het in lid 4 van dit artikel bepaalde toepassing heeft gevonden, in hetzelfde kalenderjaar een verzoek van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap tot het aanbrengen van Mutaties dan wel het uitvoeren van Verrichtingen ontvangt dan wel Speciale Verrichtingen hebben plaatsgevonden, zal Stock-Dock, nadat Stock-Dock de Mutaties heeft aangebracht dan wel de Verrichtingen en of de Speciale Verrichtingen heeft uitgevoerd, aan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap dan wel de Debiteur een factuur zenden. Stock-Dock zendt deze factuur aan het E-mailadres. Het bedrag van de factuur zal gelijk zijn aan de som van i) het bedrag dat wordt gevonden door het aantal aangebrachte Mutaties te vermenigvuldigen met het in dat kalenderjaar geldende Mutatiebedrag en ii) het bedrag dat wordt gevonden door het aantal uitgevoerde Verrichtingen en Speciale Verrichtingen te vermenigvuldigen met het in dat kalenderjaar geldende Verrichtingbedrag, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Het saldo van de factuur zal Stock-Dock incasseren met gebruikmaking van de door de Vennootschap gegeven machtiging tot automatische incasso.

 1. Het is de Vennootschap niet toegestaan haar betalingsverplichting jegens Stock-Dock te verrekenen met een vordering van de Vennootschap op Stock-Dock.
 2. De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Stock-Dock gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.
 3. Indien de automatische incasso niet of niet geheel gelukt of indien het geïncasseerde bedrag door de bank wordt gestorneerd, is de Vennootschap aan Stock-Dock naast de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van Stock-Dock om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan de Vennootschap in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.
 4. In geval van niet of niet-tijdige betaling door de Vennootschap of de Debiteur dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap rustende verplichting is Stock-Dock gerechtigd de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap de toegang tot de Website te ontzeggen en is Stock-Dock gerechtigd het Gebruiksrecht buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Stock-Dock om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap te vorderen.
 5. Per BV/NV-account kan een additioneel e-mailadres worden opgegeven waarop de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap aangeeft de factuur te willen ontvangen. Als de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap dat heeft gedaan, zal Stock-Dock de factuur naar het laatstbedoelde e-mailadres versturen.
 6. Indien de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de facturen voor de Vennootschap op naam te stellen van de Debiteur staat de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap er jegens Stock-Dock voor in dat de Debiteur de betreffende facturen tijdig en volledig zal voldoen.

Artikel 14.

Acties.

 1. Op een Actie zijn de Actievoorwaarden van toepassing.
 2. Bij afwijkingen tussen de algemene voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden prevaleert hetgeen in de Aanvullende Voorwaarden is bepaald.
 3. Door deelname aan de Actie verklaart de Gebruiker casu quo de Vennootschap akkoord te zijn met de Actievoorwaarden.
 4. Stock-Dock behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen partijen, waaronder begrepen Gebruikers en Vennootschappen, uit te sluiten van deelname aan een Actie.
 5. Stock-Dock behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op de Website bekend gemaakt.
 6. Stock-Dock behoudt zich het recht voor om een Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de actieperiode en/of de actieprijzen en/of Actievoorwaarden te wijzigen of te verlengen.
 7. Stock-Dock is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van een deelnemende partij als gevolg van de Actie waaronder, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de Actie.
 8. Op de Aanvullende Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen uitsluiten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 9. In alle gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien beslist Stock-Dock.

Artikel 15.

Overgang van het ene Pakket naar een ander Pakket.

 1. Indien de Vennootschap in de loop van een kalenderjaar zijn Pakket vervangt door een ander Pakket zal, indien het nieuwe Pakket duurder is dan het oude Pakket, de Vennootschap het prijsverschil tussen de betreffende Pakketten aan Stock-Dock verschuldigd zijn. Stock-Dock zal daarvoor aan de Vennootschap een factuur zenden. Stock-Dock zendt deze factuur aan het E-mailadres. Het bedrag van de factuur zal gelijk zijn aan het prijsverschil tussen de betreffende Pakketten, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

Het saldo van de factuur zal Stock-Dock incasseren met gebruikmaking van de door de Vennootschap gegeven machtiging tot automatische incasso.

 1. Indien de Vennootschap in de loop van een kalenderjaar zijn Pakket vervangt door een ander Pakket zal Stock-Dock, indien het nieuwe Pakket goedkoper is dan het oude Pakket, niets aan de Vennootschap verschuldigd zijn. Het goedkopere Pakket gaat in op de eerstvolgende 1 januari.

Artikel 16.

Medebestuurders.

Indien de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap medebestuurders heeft aangewezen, zal elke e-mail die Stock-Dock aan het E-mailadres zendt, tevens in kopie worden gezonden naar de e-mailadressen van de betreffende medebestuurders.

Artikel 17.

Toepasselijkheid. Wijziging.

 1. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en die van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar, prevaleren deze algemene voorwaarden.
 2. Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen Stock-Dock en de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar tot stand gekomen overeenkomst en van het Gebruiksrecht.

Artikel 18.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

 1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken en/of informatie, ter zake van of met betrekking tot door Stock-Dock aan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap ter beschikking gestelde Registers, komen uitsluitend toe aan Stock-Dock.

Onder Stock-Dock wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen een derde van wie Stock-Dock rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen met betrekking tot de Registers.

 1. Niets in deze voorwaarden of in de overeenkomst die met de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap tot stand komt, strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar van auteursrechten en dergelijke. De Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden.
 2. De eigendom van de data die de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar invoert, of die Stock-Dock op instructie van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap invoert, blijft bij de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap. Onder de omstandigheden als genoemd in artikel 13 lid 9, kan Stock-Dock de toegang tot die data aan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap ontzeggen.

Artikel 19.

Persoonsgegevens. Algemene Verordening Gegevensbescherming. Loggen van gegevens

 1. Op het bestuur van een vennootschap rust krachtens artikel 2: 194 Burgerlijk Wetboek de verplichting tot het aanhouden van een aandeelhoudersregister. Het bestuur van de Vennootschap heeft Stock-Dock aangezocht het aandeelhoudersregister in elektronische vorm aan te houden, op welke rechtsrelatie het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden van toepassing is. In de uitoefening van die opdracht zal Stock-Dock persoonsgegevens van betrokkenen verwerken. Stock-Dock geldt als verwerker in de zin van de AVG. Het bestuur van de Vennootschap geldt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Stock-Dock zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen als vastgelegd in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek. Stock-Dock zal de persoonsgegevens op geen enkele andere wijze gebruiken of delen dan ter uitvoering van de rechtsrelatie als vervat in de algemene voorwaarden.

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 5AVG.

Omdat de verwerking van persoonsgegevens geschiedt ter uitvoering van de wettelijke verplichting als bedoeld in artikel 2: 194 Burgerlijk Wetboek, gelden vele bepalingen van de AVG niet, omdat de wet duidelijke kaders schept voor de verwerking.

Het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid als bedoeld in artikel 17 AVG) geldt niet omdat de verwerking geschiedt ter uitvoering van een wettelijke verplichting.

De AVG:

 1. legt de verantwoordelijkheid voor passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerkingen in overeenstemming met de AVG worden uitgevoerd. bij de verwerkingsverantwoordelijke (hier is dat: Gebruiker en de Vennootschap);
 2. bepaalt dat de verwerkingsverantwoordelijke ervoor zorg draagt dat de verwerker (hier is dat: Stock-Dock) de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de AVG en de verplichtingen nakomt die op de verantwoordelijke rusten ingevolge artikel 24 en 25 AVG;
 3. bepaalt dat de uitvoering van verwerkingen door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of krachtens een andere rechtshandeling waardoor een verbintenis ontstaat tussen de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke. Met het oog op het bewaren van het bewijs worden de onderdelen van de overeenkomst of de rechtshandeling die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens, alsmede de beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 24 en 25 AVG schriftelijk of in een andere, gelijkwaardige vorm vastgelegd.

Gezien de aard en omvang van de verwerkingen die Stock-Dock ter uitvoering van de overeenkomst met de Gebruiker en de Vennootschap zal verrichten, ligt het niet in de rede dat een verwerkingsverantwoordelijke steeds afzonderlijk met Stock-Dock zal gaan contracteren om aan het bepaalde in de AVG te kunnen voldoen. Om die reden heeft Stock-Dock ervoor gekozen om hetgeen een redelijk handelende verwerkingsverantwoordelijke van een uiterst zorgvuldig handelende verwerker zou moeten eisen, in deze Algemene Voorwaarden uit te werken. Dit is geschied in dit artikel.

 1. De inhoud van de overeenkomst als bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG ligt besloten in deze Algemene Voorwaarden en komt tot stand op de wijze als is omschreven in artikel 2 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden. De onderstaande zaken lenen zich omwille van veiligheid niet om in deze openbare Algemene Voorwaarden te worden uiteengezet. Daarom heeft Stock-Dock ze opgenomen in een White Paper. Deze White Paper kan op afspraak worden ingezien op het kantoor van Stock-Dock. In de White Paper wordt onder andere uiteengezet :
 2. hoe Stock-Dock haar technische en organisatorische systeembeveiliging heeft ingericht:
 3. hoe de noodstroomvoorziening van het datacentrum is ingericht:
 4. waar in Nederland zich het datacentrum bevindt waar de data worden opgeslagen.

Bewerking van (persoons-)gegevens vindt uitsluitend vanuit Nederland plaats.

 1. Stock-Dock verplicht zich hierbij jegens de betreffende Gebruiker en de Vennootschap om persoonsgegevens als bedoeld in de AVG te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Stock-Dock onderwerpt de beveiliging van haar database aan periodieke onderzoeken. Voor meer informatie over veiligheid wordt verwezen naar de in lid 2 genoemde White Paper.
 2. Stock-Dock zal de Gebruiker en de Vennootschap tijdig en adequaat informeren over een inbreuk in verband met persoonsgegevens, indien en zodra Stock-Dock kennis heeft genomen van een dergelijke inbreuk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 33 AVG. Stock-Dock heeft te allen tijde een draaiboek incidentmeldingen beschikbaar.
 3. Stock-Dock verplicht zich hierbij jegens de betreffende Gebruiker en de Vennootschap om (i) gegevens te bewerken in overeenstemming met de instructies van de Gebruiker en/of de Vennootschap; en (ii) persoonsgegevens als bedoeld in de Wbp niet voor andere doeleinden te gebruiken dan om uitvoering te geven aan de instructies van de Gebruiker en/of de Vennootschap in verband met de opslag van documenten en het aanmaken van een register van aandeelhouders. Dit laatste onder (ii) geldt als verbod voor Stock-Dock.
 4. In de database van Stock-Dock kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen: achternaam, voorletters, adres, huisnummer, toevoeging, postcode, woonplaats, IBAN, emailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en faxnummer, en het bezit van aandelen in een vennootschap, (beperkte) rechten ten aanzien van aandelen, of er een obligo openstaat ten aanzien van de rechthebbende en of de rechthebbende kwalificeert als ultimate beneficial owner. Verder kunnen de documenten die in de database worden geüpload, informatie bevatten omtrent voorwaarden, condities en prijsvorming ten aanzien van een aandelentransactie.
 5. Het staat Gebruikers en Vennootschappen vrij audits naar de veiligheid van het systeem van Stock-Dock te laten uitvoeren, waaronder black, grey and white penetration tests. Na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst staat het (veiligheids-)adviseurs van Gebruikers en Vennootschappen vrij om nadere informatie over veiligheid van de veiligheidsadviseurs van Stock-Dock te verzoeken.
 6. Het staat Gebruikers en Vennootschappen vrij deze Voorwaarden en de daarin vervatte verwerkersovereenkomst te onderwerpen aan audits om de compliance met de AVG te verifiëren.
 7. Subbewerkers en subsubbewerkers die door Stock-Dock al dan niet via overeenkomsten van opdracht, service level overeenkomsten of anderszins worden gecontracteerd, hebben zich door middel van schriftelijke verklaringen of in subverwerkersovereenkomsten of subsubverwerkersovereenkomsten gebonden aan het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Stock-Dock bepaalt zelf welke diensten zij in de uitvoering van de overeenkomsten nodig heeft en bij welke dienstverlener zij die onderbrengt, maar neemt daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.
 8. Gezien de aard en omvang van de verwerkingen die Stock-Dock ter uitvoering van de overeenkomst met de Gebruiker en de Vennootschap zal verrichten, leent de inhoud zich niet voor heronderhandeling op individueel niveau. Het staat een Gebruiker/Vennootschap op elk gewenst moment vrij de account met onmiddellijke ingang te beëindigen en van de data een kopie in eigen ICT-omgeving op ts slaan, in welk geval artikel 23, lid 5 van de Algemene Voorwaarden van toepassing is en de gegevens van de Gebruiker/Vennootschap worden verwijderd. Door deze vrijheid van beëindiging is er geen aanleiding een noodplan wegens vroegtijdige beëindiging gereed te hebben. Het is Gebruiker en de Vennootschap met klem aan te raden steeds er voor te zorgen dat zij een kopie van de data en een PDF van de meest recente HTML versie van het register van aandeelhouders in hun eigen ICT omgeving beschikbaar hebben.
 9. Stock-Dock kent de volgende beheerniveaus (voor haar interne organisatie): i). Superadmin, dat is de ontwikkelaar van het systeem, die heeft toegang tot alle gegevens en data en de broncode; ii) de Admin van Stock-Dock, dat zijn de wettelijke bestuurders van Stock-Dock en die hebben toegang tot alle gegevens, maar niet tot de broncode; iii) Medewerkers van Stock-Dock, die hebben toegang tot alle cliëntgegevens, maar niet tot de beheeromgeving. Verder zijn er op dit moment drie cliëntrollen ingeregeld (externe rollen): a) bestuurder, dat is de Gebruiker die een account opent en beheert, b) notaris, die een account kan openen zodat een ander (een bestuurder) die account kan activeren, en c) de inzagegerechtigde: die kan alleen maar een betreffende account inzien, PDF’s maken en printen. Voor wat betreft de geheimhoudingsplicht van de personen als genoemd in i), ii) en iii) wordt verwezen naar artikel 21, lid 3 van de Algemene Voorwaarden. Stock-Dock laat bij het verstrekken van een opdracht of bij het aannemen van personeel een antecedenten- en integriteitsonderzoek uitvoeren.
 10. Stock-Dock is niet gehouden aan de individuele Gebruikers of Vennootschappen rapportages en verslagen te overleggen.
 11. Op grond van de richtlijnen van de Autoriteit persoonsgegevens is de Gebruiker/Vennootschap gehouden periodiek vast te stellen dat de beveiligingsmaatregelen waarvan Stock-Dock zich bedient, nog steeds aantoonbaar overeenstemmen met de betrouwbaarheidseisen en dient de Gebruiker/Vennootschap het initiatief te nemen als dat niet meer het geval is. Gezien de aard en omvang van de verwerkingen die Stock-Dock ter uitvoering van de overeenkomst met de Gebruiker en de Vennootschap zal verrichten en het feit dat Stock-Dock voor vele Gebruikers en Vennootschappen haar diensten aanbiedt, ligt het op de weg van Stock-Dock te waarborgen dat de beveiligingsmaatregelen waarvan Stock-Dock zich bedient, nog steeds aantoonbaar overeenstemmen met de betrouwbaarheidseisen.
 12. Stock-Dock registreert alle acties van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar op de Website in een digitaal logboek en koppelt die acties aan het E-mailadres van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap.

Artikel 20.

Aansprakelijkheid van Stock-Dock. Aansprakelijkheid op grond van de AVG.

 1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de Registers en de opslag van data de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin, of voor het uitblijven van datadiefstal of hacking niet worden ingestaan. Stock-Dock zal voor eventuele fouten of onvolledigheden, voor het gebruik door de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar van de Registers of voor datadiefstal of hacking op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Stock-Dock aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt, behoudens gevallen van Overmacht.
 2. De aanwezigheid van een fout of gebrek geeft de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap niet het recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen voor het aanhouden van een of meer Registers op de Website.
 3. De totale aansprakelijkheid van Stock-Dock wegens toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die verplichtingen bedongen jaarprijs (exclusief wettelijke omzetbelasting).
 4. Aansprakelijkheid van Stock-Dock voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen, data bases, computerprogramma’s en bestanden alsmede voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade doordat vertrouwelijke informatie naar buiten komt en enige andere schade dan die hiervoor bedoeld, is uitgesloten.
 5. De Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met Stock-Dock gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar Stock-Dock Schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Stock-Dock ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten.
 6. Stock-Dock is slechts jegens betrokkenen als bedoeld in de AVG aansprakelijk voor de schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de AVG of buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar (verwerkingsverantwoordelijke) is gehandeld.
 7. Stock-Dock zal van aansprakelijkheid op grond van lid 6 zijn ontslagen indien zij bewijst dat zij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.
 8. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

Artikel 21.

Verplichtingen Stock-Dock. Geheimhouding.

 1. Stock-Dock zal zich ervoor inspannen dat de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week (met uitzondering van onderhoudsmomenten) toegang heeft tot de Website. Stock-Dock zal het noodzakelijke onderhoud zoveel mogelijk buiten normale werktijden (doen) verrichten.
 2. Stock-Dock verbindt zich en staat er jegens de Gebruiker, de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar voor in de in het Register opgenomen gegevens en (de inhoud van) de in de digitale kluis opgenomen Documenten, waaronder begrepen persoonsgegevens, volstrekt geheim te houden, nimmer aan derden te verstrekken en nimmer te gebruiken voor welk ander doeleinde dan ook.
 3. Stock-Dock verplicht haar werknemers en opdrachtnemers de in lid 2 opgenomen geheimhoudingsbepaling na te leven en staat er jegens de Gebruiker, de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar voor in dat de werknemers en opdrachtnemers door een arbeidsovereenkomst en/of geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van de in dit artikel bedoelde informatie en verplicht zullen zijn ook na beëindiging van de opdracht en/of arbeidsovereenkomst de geheimhouding te betrachten.

Artikel 22.

Diversen.

 1. Stock-Dock kan eenzijdig besluiten de ter beschikkingstelling van de Registers te beëindigen en de Website te sluiten. Stock-Dock heeft jegens de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar geen enkele aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, wegens het sluiten van de Website. Als Stock-Dock besluit de ter beschikkingstelling van de Registers te beëindigen en de Website te sluiten, zal Stock-Dock de gegevens die Stock-Dock en/of de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar heeft ingevoerd en/of geüpload aan de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap overdragen, ofwel in elektronische vorm, ofwel in hard copy ofwel anderszins naar keuze van Stock-Dock.
 2. De geheimhouding als opgenomen in artikel 21, lid 2 geldt alleen dan niet voor zover Stock-Dock wordt gedwongen mee te werken aan een onderzoek van overheidsinstanties, (fiscale) opsporingsdiensten, Centrale Banken en andere van overheidswege ingestelde toezichthouders. Gegevens die de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar in het kader van aanmelding of anderszins aan de Website opgeeft, kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving. Als Stock-Dock conform de wet dient mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in de eerste zin van dit artikellid naar een Vennootschap en/of Gebruiker respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar, zal Stock-Dock daaraan haar medewerking verlenen.
 3. De Gebruiker respectievelijk de Vennootschap geeft Stock-Dock hierbij toestemming de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar per e-mail op de hoogte te brengen van wijzigingen in de Registers en andere relevante zaken.
 4. Stock-Dock is bevoegd een BV-NV account tijdelijk te blokkeren, indien en zolang een factuur na het verstrijken van de uiterste betaaldatum niet of niet volledig is betaald.
 5. Indien een door een Professionele Beroepsbeoefenaar aangemaakte BV / NV account drie maanden na het aanmaken van die BV / NV account nog niet is geactiveerd, is Stock-Dock bevoegd die BV / NV account te blokkeren.

Artikel 23.

Duur en beëindiging van het Gebruiksrecht.

 1. Het Gebruiksrecht wordt verleend voor onbepaalde tijd. Het Gebruiksrecht kan uitsluitend worden beëindigd of ontbonden in de in dit artikel genoemde gevallen.
 2. Stock-Dock heeft het recht het Gebruiksrecht met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een Schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen indien de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen als bedoeld in de leden 8 en 9 van artikel 13 dan wel anderszins inbreuk maakt op de rechten van Stock-Dock.
 3. Stock-Dock is wegens beëindiging van het Gebruiksrecht jegens de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap niet tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Stock-Dock op volledige schadevergoeding wegens schending door de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap van zijn verplichtingen of rechten als hiervoor bedoeld en onverminderd Stock-Dock overigens ter zake toekomende rechten.
 4. Indien een door een Professionele Beroepsbeoefenaar aangemaakte BV / NV account zes maanden na het aanmaken van die BV / NV account nog steeds niet is geactiveerd, is Stock-Dock bevoegd die BV / NV account te verwijderen.
 5. De Gebruiker respectievelijk de Vennootschap kan te allen tijde met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht opzeggen. Dit zal in geen geval recht geven op restitutie van reeds geïncasseerde of nog te incasseren vergoeding aan Stock-Dock. De Gebruiker respectievelijk de Vennootschap zal voordat tot beëindiging wordt overgegaan een kopie van de data die in de digitale kluis zijn opgeslagen en een PDF van het register van aandeelhouders in een eigen ICT omgeving dienen op te slaan. Met de beëindiging van het Gebruiksrecht worden de gegevens uit het systeem van Stock-Dock verwijderd.

Artikel 24.

Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op elke door Stock-Dock met de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door Stock-Dock met de Gebruiker respectievelijk de Vennootschap respectievelijk de Professionele Beroepsbeoefenaar gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

HOOFDSTUK II PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING STOCK-DOCK

 

Wij respecteren de privacy van bezoekers en Gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die hieraan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld.

 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

–       het verlenen van toegang tot onze website: www.stock-dock.nl;

–       het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website en facturatie;

–       het versturen van systeem e-mails bij storingen of calamiteiten;

–       het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht of als daar redenen toe zijn;

–       het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

–       het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;

–       het doen van onderzoek en analyse naar trends en ontwikkelingen

–       u op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen, opportunities, aanbiedingen, nieuwe producten en diensten, indien u daarvoor uitdrukkelijk heeft gekozen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of als wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

–       e-mailadres van de contactperso(o)n(en);

–       telefoonnummer van de contactperso(o)n(en);

–       IP-adressen.

De persoonsgegevens die worden ingevoerd in de aandeelhoudersregisters die door Stock-Dock worden onderhouden, gebruiken wij voor geen enkel ander doel dan om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan zijn wettelijke verplichting tot het aanhouden van het aandeelhoudersregister te kunnen voldoen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij wij dit op grond van de wet moeten doen.

 

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

 

BEVEILIGING

Wij verwijzen naar artikel 19 van de Algemene Voorwaarden.

 

COOKIES

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd) gebruikt, waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen en gebruikt om:

–       functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

–       het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies).

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers.

 

TECHNISCHE OF FUNCTIONELE COOKIES

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven en dat u ingelogd kunt blijven. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn:

–       cookies voor het opslaan van gebruikersgegevens en het verbergen van informatie na een eerste bezoek aan de website.

 

ANALYTISCHE COOKIES

Verder maken wij gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen, wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

 

Daarnaast maken wij gebruik van cookies van MailChimp, zodat MailChimp ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen, wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar MailChimp en door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp kan echter informatie aan derden verschaffen indien MailChimp hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens MailChimp verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door MailChimp kunt u vinden in de Privacy Policy van Mailchimp en in de Cookie Statement van MailChimp.

 

IN- EN UITSCHAKELEN COOKIES

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

VERWIJDEREN VAN COOKIES

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar dirk@stock-dock.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 026 3791912.

 

AANPASSINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

DATALEKKEN

Wij hebben onze procedure voor het melden van datalekken aangepast op de nieuwe regelgeving. Denkt u of weet u dat er bij ons sprake is van een datalek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij ons kantoor.

 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

CONTACTGEGEVENS

Mocht u verder na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Stock-Dock B.V.

Dirk de Lange

Cronjéweg 15, 6861 CD Oosterbeek

+31 26 379 19 12

dirk@stock-dock.nl

www.stock-dock.nl

 

Oosterbeek, 23 mei 2018